Regulamin Biblioteki

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KAMIENIU

 1. Prawo korzystania

 

 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający jest zobowiązany:
 4. okazać dowód osobisty,
 5. wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie.
 6. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują się rodzice lub opiekunowie.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia Biblioteki o zmianie danych osobowych.
 8. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach własnych Biblioteki na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) których administratorem jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów Biblioteki. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 7 książek na okres 28 dni.
 2. Przedłużenie terminu zwrotu może nastąpić po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo odmowy prolongaty, jeśli książka została zamówiona przez innego czytelnika.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem, jeśli są one poszukiwane przez innego czytelnika, książki zarezerwowane można odebrać w ciągu 4 dni. Po upływie tego terminu rezerwacja traci ważność.
 4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury.

3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książki. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania zależy od aktualnej wartości książki na rynku. Czytelnik może dostarczyć do Biblioteki identyczny egzemplarz. Za przetrzymanie książki ponad termin biblioteka pobiera opłatę, za każdy kolejny dzień (załącznik nr 1 do regulaminu).

Biblioteka może pisemnie upomnieć się o zwrot wypożyczonych książek (załącznik do regulaminu).

 1. Biblioteka może dochodzić roszczeń wynikających z nieterminowego zwrotu książki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni GBP w Kamieniu

 

Wysokość opłat regulaminowych obowiązujących

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu

 

 1. Za książki zniszczone, zagubione wysokość opłaty zależy od aktualnej wartości książki na rynku. W zamian można dostarczyć identyczny egzemplarz.
 2. Za zniszczone nalepki z kodem kreskowym książki - 1,00 zł.
 3. Za upomnienie wysłane pocztą tradycyjną - 5,00 zł.
 4. Za przetrzymanie książki – 0, 10 zł za każdy dzień.

 

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu